Juli 2016

In deze brief treft u onze conclusies en aanbevelingen aan over de opmerkingen en suggesties, welke door uw wijkkerkenraden zijn gedaan naar aanleiding van onze eerdere brief over in houd en voortgang van het samenwerkingsproces. Op verzoek van de wijkkerkenraad van De Kern is in deze door ons ook nog de mening gevraagd van gemeenteadviseur Nico Evers.  Opmerkingen suggesties zijn verwerkt in deze brief en nader uitgewerkt bij de aanbevelingen. Wij gaan er vanuit dat de afzonderlijk wijkkerkenraden hun opmerkingen en suggesties in hoofdlijnen in de aanbevelingen herkennen.

Download conclusies en aanbevelingen

April 2016

Naar aanleiding van de gezamenlijke dag van de wijkkerkenraden van 30 januari jl.
De algemene evaluatie en uitwerkingen inclusief aanbevelingen, die zijn samengesteld door de werkgroep en de uitwerkingsgroep, bestaande uit Ruud van Splunter, Natasja Bezemer en Herman van Gemeren. In deze brief geven we een terugblik en evaluatie van de dag, vatten we de bevindingen van de dag samen en komen we tot een conclusie en een aantal aanbevelingen.

Download de evaluatie

Oktober 2015

In opdracht van de wijkkerkenraden van De Ontmoetingskerk, de Kern en De Dorsvloer is op 14 april j.l. de werkgroep inventarisatie samenwerking van start gegaan. De werkgroep heeft een gefaseerde opdracht meegekregen om de mogelijkheden tot samenwerking van de drie wijkgemeenten te onderzoeken.

De opdracht bij de eerste fase was:

● Een zo compleet mogelijk overzicht van alle afzonderlijke activiteiten in de drie wijken.
● Een zo compleet mogelijk overzicht van de bestaande gezamenlijke activiteiten.
● Maak een onderverdeling naar Liturgie en Erediensten, Pastoraat en Ontmoeting (waaronder gemeenteopbouw), Geloofsverdieping en -verbreding, Catechese en Toerusting, Diaconaat, Missie en Evangelisatie en Beheer en Geldwerving.

Download het overzicht

Download de inventarisatie lijst